Artikel 1 – Offerte en bestelling

 • Tenzij anders aangegeven in onze bijzondere voorwaarden, zijn onze prijsoffertes één maand geldig.
 • Elke bestelling die niet voorafgegaan is door een schriftelijke offerte van ons, is niet bindend wanneer wij deze niet schriftelijk aanvaard hebben.
 • Onze handelsagenten of makelaars hebben geen vertegenwoordigingsbevoegdheid. De verkopen die ze onderhandelen krijgen dus pas een definitief karakter na onze schriftelijke bevestiging van de bestelling.
 • Zodra de bestelbon ondertekend is, zal een eerste vraag om ereloon onmiddellijk gericht worden aan de klant, die zich ertoe engageert deze te betalen op de vervaldatum. In functie van de opdracht kan een tweede vraag om ereloon aan onze klant gericht worden.

Artikel 2 – Erelonen

 • Onze erelonen worden uitgedrukt in euro exclusief btw, tenzij wanneer anders aangegeven. Elke stijging van de btw of elke nieuwe belasting die opgelegd wordt tussen het moment van de bestelling en dat van de prestatie is ten laste van de klant.
 • Tenzij anders aangegeven in onze bijzondere voorwaarden zijn onze erelonen bedoeld voor de prestaties die in onze lokalen verricht worden. Wanneer wij prestaties op verplaatsing moeten verrichten, factureren wij onze klant de verplaatsingskosten en eventuele verblijfskosten in het buitenland.
 • Onze erelonen dekken enkel de prestaties die expliciet beschreven worden in onze offerte of op onze bestelbon. Wanneer er bijkomende prestaties gevraagd worden, zullen deze prestaties gefactureerd worden aan ons uurtarief dat van kracht is op het moment van de voornoemde aanvullende prestaties.
 • Binnen het kader van onze opdrachten houdt de berekening van het bedrag van de erelonen rekening met het gepresteerde werk alsook met de complexiteit van het dossier en de moeilijkheden die er verband mee houden.

Artikel 3 – Betaling

 • Onze facturen dienen betaald te worden op hun vervaldatum en, op zijn minst in België, in overeenstemming met de Wet van 2/8/2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties.
 • Wanneer een factuur niet betaald werd op de vervaldatum, zal de betaling van alle facturen van de koper onmiddellijk invorderbaar zijn.
 • Bij een betalingsachterstand zal het verschuldigde resterende saldo van rechtswege en zonder ingebrekestelling met 12% vermeerderd worden en zal een forfaitaire schadeloosstelling van ten minste 40 euro invorderbaar zijn, in overeenstemming met het artikel L441-6 van het handelswetboek.
 • Onze facturen worden opgesteld door toepassing van de wettelijke voorschriften inzake invorderbaarheid. Het recht op de aftrek van de btw mag pas uitgeoefend worden na de betaling van het saldo of van de provisie.

Artikel 4 – Garantie

 • Met het oog op de bijzonderheid van onze prestaties is onze garantie slechts een garantie op gebruikte middelen en niet op resultaten. We kunnen pas verantwoordelijkheid opnemen voor onze zware fouten wanneer de klant hiervan het bewijs geleverd heeft.
 • Onze evaluatierapporten van elke prestatie van ongeacht welke aard worden steeds met geheimhouding aan onze klanten overhandigd.
 • Eventuele resultaten die verkregen worden bij onze evaluatieproeven hebben pas betekenis en waarde wanneer ze door ons geïnterpreteerd worden.
 • Onze aansprakelijkheid kan in geen geval ingezet worden wanneer de informatie, essentieel of nuttig voor het goede verloop van onze opdracht, overgedragen door de opdrachtgever, zijn afgevaardigde of om het even welke persoon vrijwillig of onvrijwillig onvolledig of verkeerd is. Wanneer dit het geval is, zal onze garantie niet meer van toepassing zijn.

Artikel 5 – Beperkingen van de aansprakelijkheid

 • We zien af van elke aansprakelijkheid voor wat betreft het gebruik dat zou gemaakt kunnen worden van onze schriftelijke en mondelinge conclusies wanneer onze klant deze doorgeeft of doorzegt aan een derde.
 • In geval van overmacht (ongeval, brand, klimaatomstandigheden…) kunnen we in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor het niet-naleven van de voorziene termijn voor de uitvoering van onze opdrachten.

Artikel 6 – Intellectuele eigendom

 • De intellectuele eigendom van de inhoud en de voorstelling van onze rapporten en documenten is strikt aan ons voorbehouden.
 • Onze klanten en gebruikers engageren zich ertoe deze niet rechtstreeks of onrechtstreeks te exploiteren voor een gebruik dat geen persoonlijk gebruik is. Het wordt hen in het bijzonder verboden onze documenten zonder onze toestemming, zelfs gratis, te kopiëren, aan te passen, te wijzigen of te communiceren onder welke vorm en met welke middelen dan ook, met inbegrip van onze jobaanbiedingen in de pers.

Artikel 7 – Toepasselijk recht

 • Onze contractuele relaties met onze klanten worden beheerd door het recht van het land waarin de prestatie waarop de bestelbon betrekking heeft, geleverd wordt.
 • Bij een geschil of betwisting van de betaling van onze facturen zullen enkel de Rechtbanken van ons hoofdkantoor bevoegd zijn.

Onze taak past in een ethische, professionele en doeltreffende benaderingswijze.